Intro
» Statut «


STATUT STOWARZYSZENIA
Klub Motocyklowy HUSARIA WIELUŃ
Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

      § . Klub Motocyklowy "HUSARIA" Wieluń, w dalszych postanowieniach Statutu zwany Klubem, jest Stowarzyszeniem miłośników motocykli.

      § . Klub posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

      § . Siedzibą Klubu jest miasto Wieluń. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać także na terenie innych państw.

      § . Klub może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

      § . Klub został utworzony na czas nieograniczony.


Rozdział II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

      § . Celem Klubu jest:
a) promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie,
b) upowszechnianie turystyki motocyklowej,
c) rozwój sportu motorowego,
d) popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji,
e) ochrona motocykli zabytkowych,
f) propagowanie kultury w ruchu drogowym,
g) podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego,
h) podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności,
i) szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

      § . Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań motocyklistów,
b) organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i turystyczno-sportowym,
c) udział w imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
d) współpracę z innymi organizacjami motocyklistów,
e) prowadzenie, uczestniczenie i udzielanie pomocy w rekonstrukcji motocykli.


Rozdział III. CZLONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

      § . Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne powyżej 18 roku życia. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Klubu.

      § . Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. Małoletni poniżej 18 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do osób kandydujących do Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

      § . Członkami Klubu mogą zostać cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

      § . Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

      § . Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba, która:
a) jest czynnie zaangażowana w realizację celów statutowych Klubu,
b) przejdzie pomyślnie co najmniej trzymiesięczny okres kandydacki, w czasie, którego wykaże się czynną działalnością na rzecz Klubu,
c) złoży pisemną deklarację o przystąpienia do Klubu i realizacji jego celów statutowych,
d) zostanie przyjęta w poczet członków Klubu uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.

      § . Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna, która:
a) deklaruje pomoc fizyczną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w pracach Klubu bądź realizacji celów Klubu,
b) złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu w charakterze członka wspierającego,
c) otrzyma status członka wspierającego Klubu, nadany uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.

      § . Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu. Status członka honorowego Klubu jest nadawany przez Walne Zebranie Członków Klubu, na wniosek Zarządu Klubu.

      § . Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
c) udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub,
d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu,
e) zgłaszania wniosków co do działalności Klubu.

      § . Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu,
d) dbania o dobre imię Klubu.

      § . Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w § ... z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu.

      § . Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz dbania o dobre imię Klubu.

      § . Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną - członka wspierającego,
b) utraty praw publicznych,
c) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Klubu,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu, w razie:
  - nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku,
   - nieusprawiedliwionego notorycznego nieuczestniczenia w pracach Klubu,
   - nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu.

      § . Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.


Rozdział IV. WŁADZE KLUBU.

      § . Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

      § . Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

      § . Uchwały wszystkich władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku braku kworum wyznacza się nowy termin posiedzenia; uchwały podejmowane na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków. Organ może podjąć uchwałę o głosowaniu w trybie tajnym.

      § . W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

      § . Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

      § . W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
- z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi, kandydaci starający się o przyjęcie w poczet członków Klubu oraz zaproszeni goście.

      § . Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

      § . Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Klubu.

      § . Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Klubu z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

      § . O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.

      § . Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) uchwalenie Statutu i jego zmian,
b) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
c) wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Klubu.

      § . Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz.

      § . Zarząd składa się z 3 członków - Prezesa i 2 Wiceprezesów. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes samodzielnie lub 2 Wiceprezesów łącznie.

      § . Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

      § . Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) ustalanie budżetu Klubu,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Klubu,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
g) nakładanie na poszczególnych członków Klubu konkretnych obowiązków związanych z realizacją zadań Klubu.

      § . Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.

      § . Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.

      § . Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Klubu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Klubu,
c) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Klubu.

      § . Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.


Rozdział V. MAJĄTEK I FUNDUSZE.

      § . Majątek Klubu powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) wpływów z działalności statutowej Klubu (dochodów z własnej działalności),
c) dochodów z majątku Klubu,
d) darowizn, spadków, zapisów,
e) dotacji i ofiarności publicznej.

      § . Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca miesiąca za dany miesiąc.

      § . Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

      § . Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

      § . Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

      § . W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


Zapraszamy do
odwiedzania
naszego
Fun Page!


Fun PageWszelkie prawa zastrzeżone.   2007 © Created by Marcus