Intro
» Zlot «


XXI ZLOT MOTOCYKLOWY
KONOPNICA 2023


Plakat Konopnica 2023
[ WAŻNY KOMUNIKAT PRZEDZLOTOWY ]
1. Nie ma możliwości wjazdu na plac namiotowy samochodem. Na terenie zlotu oraz przed nim zostaną wyznaczone miejsca parkingowe i tylko tam będą mogły stać samochody. Nie będzie również możliwości wjechania na pole namiotowe samochodem celem rozpakowania się.
2. Przypominamy, że quady nie będą wpuszczane na teren placu zlotowego.


Już  XXI  raz  pragniemy  zaprosić wszystkich miłośników dwóch kółek na Ogólnopolski Zlot Motocyklowy, który odbędzie się w dniach 21-23 lipca 2023 w miejscowości KONOPNICA.

Cena wjazdu to 150 zł dla kierowcy jak i pasażera, amazonki za darmo (które wjeżdżają motocyklem z prawem jazdy).
W cenie biletu zapewniamy każdemu uczestnikowi: znaczek, prezent, cztery posiłki, ognisko, koncerty, wiele konkurencji z wartościowymi nagrodami oraz nie zabraknie niespodzianek. Ponadto na terenie zlotu będzie możliwość zakupu pamiątkowej koszulki zlotowej oraz gadżetów motocyklowych. Zapewniamy prysznice!


ZAGRAJĄ

Piątek:

     PROJEKT B
     ODWILŻ
     POGORIA
     MENHOR

Sobota:

     LEŚNE LUDKI
     SEDES
     CO Z TEGO


PROGRAM ZLOTU

Piątek 21.07.2023

       15.00 przyjazd uczestników Zlotu
       18.00 ognisko
       od około 19.00 koncerty

Sobota 22.07.2023

       9.00 śniadanie
       11.00 - 13.30 parada uczestników Zlotu do Wielunia i konkurencja
       14.00 obiad
       15.00 wspólne zdjęcie
       15.30 - 19.00 konkurencje sprawnościowe
       18.00 kolacja
       od około 20.00 koncerty
       23.00 niespodzianki estradowe

Niedziela 23.07.2023

       9.00 śniadanie
       12.00 zakończenie imprezyMAPA DOJAZDU


Kontakt:
Romek - 607 786 182
E-mail: husaria@husaria.wielun.plREGULAMIN XXI ZLOTU MOTOCYKLOWEGO HUSARIA WIELUŃ - KONOPNICA 2023

1. Organizatorem XXI Zlotu Motocyklowego Husaria Wieluń - Konopnica 2023 (dalej: Zlot) jest Klub Motocyklowy Husaria Wieluń (dalej: Organizator).

2. Uczestnikiem Zlotu (dalej: Uczestnik) jest osoba wjeżdżająca na teren Zlotu motocyklem oraz jej pasażer (dalej: Motocyklista), jak również osoba wchodząca na teren Zlotu jako zwiedzający (dalej Odwiedzający).

3. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie internetowej Organizatora: http://www.husaria.wielun.pl, facebooku Organizatora, a ponadto będzie dostępny przed bramą wjazdową na teren Zlotu.

4. Przed wejściem na teren Zlotu każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Wjeżdżając/wchodząc na teren Zlotu Uczestnik oświadcza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.

5. Zlot ma charakter ogólny. Uczestnikiem Zlotu może być każda osoba pełnoletnia. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Zlotu wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział małoletniego w Zlocie i na ich wyłączną odpowiedzialność. Zgoda powinna zawierać podpis przedstawiciela ustawowego oraz jego numer telefonu.

6. Wstęp na teren Zlotu uzależniony jest od uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określona jest w cenniku, który jest dostępny przed wjazdem na teren Zlotu.

7. Każdy Motocyklista otrzymuje identyfikator w postaci opaski na rękę, a każdy Odwiedzający bilet wstępu. Opaskę lub bilet wstępu należy okazać na żądanie Organizatorów lub ochrony Zlotu. Osoby bez opasek bądź biletów wstępu mogą zostać usunięte z terenu Zlotu.

8. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej, w związku z tym Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby Uczestników Zlotu. W przypadku wystąpienia okoliczności o której mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób przybyłych na Zlot, które nie zostały dopuszczone do udziału w Zlocie.

9. Na teren Zlotu mogą wjechać tylko motocykle zarejestrowane i ubezpieczone.

10. Quady nie będą wpuszczane na teren Zlotu.

11. Na terenie Zlotu oraz przed nim zostaną wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów. Poza dojazdem do miejsc parkingowych, na terenie Zlotu obowiązuje zakaz ruchu samochodów (nie ma możliwości wjazdu na plac namiotowy samochodem - również celem rozpakowania się).

12. Na terenie Zlotu obowiązuje zakaz poruszania się motocyklami lub innymi pojazdami, w sposób mogący stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub mienia innych Uczestników Zlotu, a po zapadnięciu zmroku obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy motocyklem poza drogami wyznaczonymi. Za jazdę pod wpływem alkoholu oraz za spowodowanie wypadku odpowiada Uczestnik Zlotu.

13. W godzinach od 22.00 do 7.00 Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz strzelania z tłumików, gazowania oraz innego zakłócania ciszy nocnej.
14. Uczestnicy Zlotu nie mogą podejmować jakichkolwiek działań stwarzających niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych Uczestników Zlotu bądź Organizatorów, w tym rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi przez Organizatora.

15. Za wszczynanie bójek lub inne niewłaściwe zachowanie - w tym nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu - Organizatorzy mają prawo usunięcia z terenu Zlotu.

16. Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

17. Każdy Uczestnik Zlotu ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań i zaniechań, w tym w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną innym Uczestnikom Zlotu oraz za szkody i straty wyrządzone bezpośrednio i pośrednio osobom trzecim.

18. W dniu 23.07.2022 r. odbędzie się parada motocyklistów do Wielunia. Parada odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami ruchu drogowego i jej Uczestnicy zobowiązani są do ich przestrzegania.

19. Uczestników parady obowiązują ponadto następujące zasady:
a) Motocykliści będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do udziału w paradzie;
b) jadąc w paradzie należy bezwzględnie stosować się do poleceń Policji i Organizatorów;
c) paradę prowadzi pojazd pilotujący, którego nie wolno wyprzedzać;
d) Uczestników parady obowiązuje jazda w kaskach i z włączonymi światłami mijania;
e) Uczestników parady obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla pozostałych Uczestników parady i innych użytkowników drogi;
f) pomiędzy motocyklami należy zachować bezpieczne odstępy;
g) Uczestnicy parady mają obowiązek zajmowania wyłącznie jednego pasa ruchu, umożliwienia przejazdu pojazdom służb interwencyjnych i medycznych;
h) Uczestnicy parady nie stosujący się do powyższych zasad zostaną wykluczeni z udziału w paradzie.

20. Uczestnik Zlotu ustawiający się do zdjęcia grupowego wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku poprzez przekazanie zdjęcia innym Uczestnikom Zlotu, zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora: http://www.husaria.wielun.pl oraz facebooku Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Klub Motocyklowy Husaria Wieluń. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie internetowej http://www.husaria.wielun.pl. 21. Organizator nie przetwarza i nie gromadzi innych danych osobowych Uczestników niż wskazane w puncie 20.

22. Na terenie Zlotu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i przeprowadzania zbiórek pieniężnych, bez zgody Organizatora.KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: ADO) jest: Klub Motocyklowy HUSARIA Wieluń z siedzibą w Wieluniu przy ul. Narutowicza 4, 98-300 Wieluń, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem 0000257096, NIP 8321992736, REGON 100202841, adres e-mail: husaria@husaria.wielun.pl

Nie powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych.

Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia uczestników XXI Zlotu Motocyklowego HUSARIA Wieluń - Konopnica 2023 i zamieszczenia go na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych ADO, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

ADO nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

a. inni uczestnicy XXI Zlotu Motocyklowego HUSARIA Wieluń - Konopnica 2023
b. osoby korzystające ze strony internetowej i mediów społecznościowych ADO.

ADO może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

Informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, w granicach prawa,
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
d. przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z ADO,
e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub droga e-mailową.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w wykonaniu pamiątkowego zdjęcia uczestników XXI Zlotu Motocyklowego HUSARIA Wieluń - Konopnica 2023.

Zloty z poprzednich lat


Galeria 2017


Galeria - Zlot KONOPNICA 2014

Zlot Konopnica 2014

Relacja ze Zlotu Motocyklowego KONOPNICA 2012     Galeria KONOPNICA 2012
Relacja ze Zlotu Motocyklowego KONOPNICA 2011     Galeria KONOPNICA 2011
Relacja ze Zlotu Motocyklowego STROBIN 2010     Galeria STROBIN 2010
Relacja ze Zlotu Motocyklowego STROBIN 2009     Galeria STROBIN 2009
Relacja ze Zlotu Motocyklowego STROBIN 2008     Galeria STROBIN 2008
Relacja ze Zlotu Motocyklowego STROBIN 2007     Galeria STROBIN 2007Zapraszamy do
odwiedzania
naszego
Fun Page!


Fun PageWszelkie prawa zastrzeżone.   2007 © Created by Marcus